. Resultats du championnat international Français 2021
. Resultats du championnat international Français 2020
. Resultats du championnat international Français 2019
. Resultats du championnat international Français 2018
. Resultats du championnat international Français 2017
. Resultats du championnat international Français 2016
. Resultats du championnat international Français 2015
. Resultats du championnat international Français 2014
. Resultats du championnat international Français 2013

Resultats du championnat international Français 2018

Culbutant Français (30 min)

NomRaceDateN° de baguePointsTemps de vol (min)Temps de dropage (s)Juge(s)
BATAL MIckaëlCF03-08-2018CFPCHV2262/2013
CFPCHV2515/2012
CFPCHV2245/2013
11211 Girard Nicolas
Diogo Jean-Manuel
André Emmanuel
CHEVALLIER BrunoCF03-08-2018CFPCH0676/2016
CFPCHV1398/2018
CFPCHV1374/2018
030 Diogo Jean-Manuel
Girard Nicolas

Kelebek (30 min)

NomRaceDateN° de baguePointsTemps de vol (min)Temps de dropage (s)Juge(s)
CELIK MusaKe04-08-2018EEFP8C377/2015
EEP8AS409/2017
GEKTR82071/2018
GEKTR81419/2018
20215 Denise Jérémie
Siebert Jürgen
MOCCAFICO RomainKe04-08-2018CFPCHV1053/2018
CFPCHV0085/22016
CFPCHV1059/2018
CFPCHV1050/2018
1407 Siebert Jürgen
Hans Ganz
GERBER HeinzKe03-08-2018EECH9K203/2017
EECH9L22288/2016
EECH99G117/2016
EECH9K2240/2017
9011 Siebert Jürgen
Tisserant Jean-Louis
SEMO EricKe03-08-2018CFPCHV0995/2018
CFPCHV0998/2018
CFPCHV0999/2018
CFPCHV1000/2018
030 Tisserant Jean-Louis
Hans Ganz

Plongeur Beyrouth - Adana (30 min)

NomRaceDateN° de baguePointsTemps de vol (min)Temps de dropage (s)Juge(s)
GERBER HeinzWa03-08-2018EECH9G106/2016
EECH9K299/2017
EECH9K298/2017
540636sHamann Monique
Xabada Frédéric
CELIK MusaWa04-08-2018EEF9AS93/2017
EEF9AS193/2017
GEKTR82054/2018
4702715sSiebert Jürgen
Marula Cedric

Plongeur Wuta (30 min)

NomRaceDateN° de baguePointsTemps de vol (min)Temps de dropage (s)Juge(s)
Ganz HanzWu03-08-2018EECH8H956/2017
EECH8H908/2017
EECH8H913/2018
4351691sXabada Frédéric
Hamann Monique
GERBER HeinzWu03-08-2018EECH8A867/2013
EECH8D852016
EECH8D82/2016
403761sHamann Monique
Xabada Frédéric
CELIK MusaWu04-08-2018EEF8AA632/2017
GEYKTR82066/2018
GEYKTR8719/2017
030 Hamann Monique
Marula Cedric
CARON jean marieWu04-08-2018CFPCHV0496/20176
CFPCHV 1708/2016
CFPCHV1709/2016
012 Xabada Frédéric
Siebert Jürgen

Rouleur de Galati (30 min)

NomRaceDateN° de baguePointsTemps de vol (min)Temps de dropage (s)Juge(s)
GERBER HeinzGr03-08-2018EECH7M784/2016
EECH7C497/2016
EECH7L640//22017
185 Batal Mickael
Xabada Frédéric

Rouleur Oriental (30 min)

NomRaceDateN° de baguePointsTemps de vol (min)Temps de dropage (s)Juge(s)
Petar BrlosicOR04-08-2018KP0164/2018
HKP0146/2018
HKP0334/2018
6230 Girard Nicolas
Batal Mickael
Ganz HanzOR03-08-2018EECH8H96/2018
EECH88H918/2018
EECH8H931/2018
3921 Xabada Frédéric
Girard Nicolas
Diogo Jean-Manuel

Baku - Bakiner- Arménien (30 min)

NomRaceDateN° de baguePointsTemps de vol (min)Temps de dropage (s)Juge(s)
DIOGO Jean-manuelBak03-08-2018CFPCHV1708/2017
CFPCHV0887/2017
CFPCHV0886/2017
257 Xabada Frédéric
André Emmanuel
Girard Nicolas

Claqueur - Mardin - Takla- Damci en TRIO (30 min)

NomRaceDateN° de baguePointsTemps de vol (min)Temps de dropage (s)Juge(s)
Siebert JurgenKT03-08-2018DFC9R594/2018
DFC9R584/2018
DFC9R5883/2018
486 Girard Nicolas
André Emmanuel
Steegh MarcelKT04-08-2018EECH9M384/2017
EECH9M383/2017
EECH9B223/2017
285 Xabada Frédéric
Batal Mickael
Canut VincentKT04-08-2018EEFP10CS949/2018
EEFP10CS930/2018
EEFP10CS951/2018
017 André Emmanuel
Girard Nicolas

Claqueur - Mardin - Takla- Damci SOLO (30 min)

NomRaceDateN° de baguePointsTemps de vol (min)Temps de dropage (s)Juge(s)
MOCCAFICO RomainKT03-08-2018EEF9BW200/2015
3729 Hans Ganz
André Emmanuel
Siebert JurgenKT03-08-2018DFC9R585/2018
04 Girard Nicolas
André Emmanuel
CELIK MusaKT04-08-2018EEF8AS414/2017
030 Xabada Frédéric
Gerber Heinz

Claqueur d\'Usbékistan (30 min)

NomRaceDateN° de baguePointsTemps de vol (min)Temps de dropage (s)Juge(s)
BATAL MIckaëlU03-08-2018CFPCHV4124/2013
CFPCHV4121/2013
EEF9AC980/2018
2914 André Emmanuel
Girard Nicolas
Lytwyn Daniel

Broder (30 min)

NomRaceDateN° de baguePointsTemps de vol (min)Temps de dropage (s)Juge(s)
Petar BrlosicBrod04-08-2018EHR133/2018
EEHR134/2018
EEHR171/2018
30630 André Emmanuel
Diogo Jean-Manuel
Girard Nicolas

Dolapci (30 min)

NomRaceDateN° de baguePointsTemps de vol (min)Temps de dropage (s)Juge(s)
CELIK MusaDo04-08-2018EEFP8GG3397/2015
EEFP8G370/2014
EEFP8AA647/2018
EEFP8AH101/2018
GEKTR82099/2018
245537sMoccafico Romain
Denise Jérémie

Rouleur de Birmingham (30 min)

NomRaceDateN° de baguePointsTemps de vol (min)Temps de dropage (s)Juge(s)
Bahschnitt EckhardBr03-08-2018DFCC49/2018
DFCC59/2018
DFCC63/2018
3911 Batal Mickael
Xabada Frédéric
HOCHARD Jean-claudeBr03-08-2018CFPCHV1675/2017
CFPCHV1682/2017
CFPCHV1686/2017
2116 Batal Mickael
Moccafico Romain
Steegh MarcelBr04-08-2018RC243/2015
BRC283/2016
BRC1083/2017
58 Xabada Frédéric
Batal Mickael

Rouleur de Sisaker (30 min)

NomRaceDateN° de baguePointsTemps de vol (min)Temps de dropage (s)Juge(s)
Ganz HanzSis03-08-2018EECH8H903/2017
EECH8H941/2017
EECH8H517/2017
235 Xabada Frédéric
Batal Mickael
Girard Nicolas

Dünek ouvert (30 min)

NomRaceDateN° de baguePointsTemps de vol (min)Temps de dropage (s)Juge(s)
CELIK MusaDUo04-08-2018EEF8AA641/2017
EEF8AA591/2017
EEF8AH100/2018
8730 Hamann Monique
Hans Ganz
GERBER HeinzDUo03-08-2018EECH8D772016
EECH8LN369/2014
EECH7LN369/2014
2815 Tisserant Jean-Louis
Hans Ganz
CARON jean marieDUo04-08-2018CFPCHV1477/2011
CFPCHV0732/2015
CFPCHV1892/2014
1830 Hamann Monique
Xabada Frédéric

Sans Titre
Résultats 2018 - En cas d'erreur de saisie merci de contacter le commissaire de vol adjoint à manuvol--free.fr (remplacer -- par @)